Obsah katalógového projektu

KATALÓGOVÝ PROJEKT štandardne obsahuje plány rodinného domu vyhotovené v 5-tich paré. Katalógový projekt je spracovaný podľa platných STN a spĺňajú všetky požiadavky na vydanie stavebného povolenia. Každé paré sa skladá z nasledovných častí:

 • Projekt architektúry, ktorého súčasťou je sprievodná správa, technická správa, výkresy základov, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily.
 • Projekt statiky, ktorého súčasťou je technická správa, plány skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov.
 • Projekt ústredného kúrenia, ktorého súčasťou je technická správa, plány rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu.
 • Projekt zdravotechniky, ktorého súčasťou je technická správa, plány vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie, ktorého súčasťou je technická správa, rozvody elektroinštalácie, schéma rozvádzača, výkaz materiálu.

Zmeny v katalógovom projekte

je možné vykonať po konzultácii a udelení písomného súhlasu. V rámci autorských práv neposkytujeme projekt v digitálnej forme.

 • Plány domov neobsahujú zastavovaciu situáciu, plány prípojok, prvky drobnej a záhradnej architektúry, oplotenie.
  Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je priloženie zastavovacej situácie / osadenie stavby na pozemku / k typovému projektu.
  Prípojky schvaľujú dotknuté organizácie, u ktorých sa žiada o povolenie zriadiť prípojku, a preto doporučujeme prekonzultovať potrebu vypracovania projektu prípojky s dotknutými organizáciami.
  Zastavovaciu situáciu typového projektu  je možne dodatočne vyhotoviť. 


   
 • Podklady potrebné na vypracovanie zastavovacej situácie – rozmery pozemku /ideálne geometrický plán/, snímok z katastrálnej mapy, prekonzultované umiestnenie stavby na stavebnom úrade.