slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

Po dokončení realizácie stavby, prichádza na rad jej odovzdanie do užívania. Na tento účel slúži kolaudačné rozhodnutie. Kolaudačnému rozhodnutiu predchádza kolaudačné konanie priamo na mieste a začína sa vždy na žiadosť stavebníka.

KOLAUDAČNÉ KONANIE

Účastníkmi kolaudačného konania, sú stavebník, vlastník stavby, ak nie je stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Ak stavebný úrad zlúči s kolaudačným konaním konanie o zmene stavby pred dokončením, sú účastníkmi konania aj tí účastníci stavebného konania, ktorých by sa zmena mohla dotýkať.
 
Prv, ako stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie, v kolaudačnom konaní priamo na mieste skúma, či sa stavba uskutočnila podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Skúma tiež, či sa dodržali podmienky určené územným plánom alebo v územnom rozhodnutí a v stavebnom povolení. Posudzuje, či skutočné realizovanie stavby alebo jej užívanie nebude ohrozovať verejný záujem, predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a životného prostredia.
 
K tomuto konaniu je potrebné doložiť podklady v zmysle vyhlášky, najmä geometrický plán na zameranie novostavby, doklady o predpísaných skúškach, certifikáty zabudovaných materiálov a ďalšie. Ak je stavba dokončená a predložené doklady sú v súlade s právnymi predpismi, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Kolaudačné rozhodnutie je nevyhnutné na:

  • užívanie dokončenej stavby alebo jej časti , na ktorú bolo vydané stavebné povolenie
  • jeho kópia je potrebná pri vybavovaní listiny o určení súpisného čísla jeho zrušení alebo zmene, ktorá sa vybavuje na obecnom (mestskom) úrade,
  • správa katastra ho vyžaduje ako doklad na zápis novostavby a stavby do katastra nehnuteľností
  • na obecnom alebo mestskom úrade sa ním preukazuje priznaná výška dane z nehnuteľnosti.