slider-1
slider-2
slider-3
V prípade záujmu investora vykonávame autorský dozor stavby.

Autorský dozor vykonáva zhotoviteľ projektovej dokumentácie na základe zmluvného vzťahu s investorom. V prípade stavieb financovaných z verejného rozpočtu, je stavebník povinný zaistiť autorský dozor projektanta v súlade s realizovanou stavbou s overenou projektovou dokumentáciou.

Autorský dozor kontroluje, či sa stavba realizuje podľa schválenej dokumentácie a či sa dodržujú podmienky stavebného povolenia.

K ďalším činnostiam autorského dozoru patrí:

  • účasť na kontrolných dňoch zvolaných investorom
  • vyjadrenie sa k požiadavkám na zmenu materiálového a technického riešenia
  • poskytuje pracovníkom dodávateľa stavby konzultácie k spracovanej projektovej dokumentácii
  • konzultácie k navrhovaným zmenám /dispozičné a technické/ v porovnaní so schválenou dokumentáciou

Autorský dozor nerieši problémy súvisiace s cenou, termínom výstavby, prevádzkové vzťahy a vzťahy účastníkov výstavby!