slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“ ) upravujú práva a povinnosti medzi spoločnosťou A.I.R. spol. s r.o. so sídlom Nová 327/155, 900 31 Stupava, (ďalej len „Predávajúci“) a fyzickými a právnickými osobami (ďalej len „Kupujúci“), pri predaji katalógových projektov rodinných domov.

1.2 Projektová dokumentácia je určená pre územné konanie, stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Predávajúci si vyhradzuje právo na drobné zmeny v projektoch katalógových domov oproti návrhom uvedeným na webstránke www.air-air.sk

1.3 Podľa zakúpeného projektu  / 5-paré / je možné postaviť len jeden dom.

2. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1 K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, medzi Predávajúcim a Kupujúcim dochádza na základe objednávky a platby zálohy za katalógovú projektovú dokumentáciu. Po zaplatení zálohy a pripísaní sumy na účet Predávajúceho sa stáva objednávka záväznou. Súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky.

2.2 Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je objednávka Kupujúceho. 

2.3 projekt je možné objednať:

  • cez internet prostredníctvom on-line formulára na webovej stránke: 

2.4 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a prejavil súhlas s kompletným znením týchto VOP a všetkých ich súčastí platných v okamihu prevedenia objednávky. 

2.5 Odoslaním objednávky a zaplatením zálohy sa Kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tento tovar dohodnutú cenu.

3. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1 Cena katalógového projektu je uvedená na webstránke Predávajúceho. 

3.2 Pri objednaní katalógového projektu rodinného domu je nutné zaplatiť zálohu vo výške 200,- €. Zálohu je možné zaplatiť:

  • na účet Predávajúceho, ktorý je uvedený v objednávkovom formulári
  • po dohode osobne

3.3 Zaplatením zálohy sa stáva objednávka zaväzná

3.4 Cena katalógového projektu rodinného domu nezahŕňa poštovné a balné, ktoré je súčasťou ceny pri dodaní projektu na dobierku. Cena poštovného a balného je 10,- € .

3.5 Daňový doklad (faktúru) posiela Predávajúci Kupujúcemu spolu s projektom.

4. Dodacie podmienky

4.1 Termínom dodania katalógového projektu je termín, kedy bol projekt odoslaný na prepravu Kupujúcemu.

4.2 Termín dodania je uvedený na webovej stránke v objednávkovom formulári. Pri nových domoch, ktoré boli zaradené do ponuky, je termín dodania individuálny.

4.3 Možnosti dodania katalógového projektu:

  • Možnosť osobného odberu
  • Možnosť dodania na dobierku 

4.4 Termín dodania projektu plynie od pripísania zálohovej platby na účet Predávajúceho .

4.5 Termín odovzdania projektu môže byť predĺžený v prípade ak nastanú nepredvídateľné okolnosti ako napr. porucha plotrovacích strojov, prekážky na strane kuríra pri odovzdaní na dobierku, porucha výpočtovej techniky a iné .

4.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky, ktorú zaviní prepravca pri odbere projektu na dobierku. V takom prípade bude dodaný nový projekt, až po odškodnení Predávajúceho dopravcom.

5. Storno objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1 Kupujúci môže stornovať objednávku do 24 hodín od zaplatenia zálohy za projektovú dokumentáciu.

5.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke projektovej dokumentácie nakoľko bola vyrobená na mieru na vopred určenom pozemku, podľa §7, bodu 6, odst.c, zákona č. 102/2014 .

5.3 V prípade, že Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy o dodávke projektovej dokumentácie, alebo si neprevezme projektovú dokumentáciu v dohodnutom termíne, nebude mu vrátená zaplatená záloha. V tomto prípade záloha slúži Predávajúcemu ako zmluvná pokuta a kompenzácia planografických prác.

6. Záruky a reklamácie

6.1 Predávajúci zodpovedá za to, že projektová dokumentácia je vypracovaná v súlade so všeobecnými technickými požiadavkami na výstavbu. 

6.2 Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad (faktúra a doklad o zaplatení).

6.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, (alebo jeho častí) spôsobené používaním.

6.4 Kupujúci je povinný po dodaní projektovú dokumentáciu skontrolovať a bez zbytočného odkladu o zistených chybách informovať Predávajúceho. Pri chýbajúcich častiach ( chýbajúce paré, alebo chýbajúca niektorá časť projektovej dokumentácie) je Kupujúci povinný informovať Predávajúceho do 3 dní od prevzatia projektu

6.5 Vady projektovej dokumentácie je Kupujúci povinný oznámiť písomne. O reklamácii bude rozhodnuté do 5 pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie Predávajúcemu, v prípade nutnosti odborného posúdenia najneskôr do 40-tich dní odo dňa uplatnenia a obdržania reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci vyrozumený písomne doporučeným listom. Nárok na odstránenie vady diela bude v primeranej lehote.

6.6 K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o zaplatení a dodaní projektu.

6.7 Reklamácia sa nevzťahuje na zásahy do projektovej dokumentácie vyvolané úpravou Legislatívy po termíne odovzdania tovaru.

7. Ochrana osobných údajov

7.1 Spoločnosť A.I.R. spol. s r.o., Nová 327/155, Stupava 900 31, je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov. Vyhlasujeme, že všetky naše systémy sú chránené proti zneužitiu osobných údajov a všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a zaobchádza sa s nimi vždy v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

7.2 Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Odoslaním objednávky Kupujúci udeľuje Predávajúcemu v súlade s § 13 ods. 1., písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania projektovej dokumentácie, a to na dobu určitú - na 10 rokov, zo zákona v účtovných dokladoch. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim Predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 21, 22 a 23 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý), ak bol splnený účel ich spracúvania.

8. Záverečné ustanovenia VOP

8.1 Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webstránke ww.air-air.sk

8.2 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nie je dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takéhoto ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.