slider-1

Ponúkame katalógové projekty rodinných domov. Domy sú projektované v energetickom štandarde A 0. V projekte je uvažované s tehlovým murivom. Obvodové steny sú hrúbky 38 cm alebo 30cm. Zateplenie je z fasádneho polystyrénu hrúbky 8-12 cm. Všetky navrhované materiály je možné zameniť.

Katalógový projekt domu

štandardne obsahuje plány rodinného domu vyhotovené v 5-tich paré. Katalógový projekt domu je spracovaný podľa platných STN a spĺňa všetky požiadavky na vydanie stavebného povolenia. Každé paré sa skladá z nasledovných častí:

 • Projekt architektúry, ktorého súčasťou je sprievodná správa, technická správa, výkresy základov, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily.
 • Projekt statiky, ktorého súčasťou je technická správa, plány skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov.
 • Projekt ústredného kúrenia, ktorého súčasťou je technická správa, plány rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu.
 • Projekt zdravotechniky, ktorého súčasťou je technická správa, plány vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštalácie, ktorého súčasťou je technická správa, rozvody elektroinštalácie, schéma rozvádzača, výkaz materiálu.
 • Projekt požiarnej ochrany, ktorý popisuje požiarnu odolnosť konštrukcií, určuje minimálny odstup stavby od susedných objektov. V niektorých prípadoch je požiadavka na vytvorenie situácie osadenia stavby / musí byť vyhotovená špecialistom požiarnej ochrany / s vyznačením požiarnych odstupov. Takáto situácia nie je súčasťou projektovej dokumentácie, je ju možné dodatočne vyhotoviť.
 • Projektovo energetické hodnotenie, ktoré posudzuje stavbu z hľadiska energetickej náročnosti. Je potrebné na vydanie stavebného povolenia, môže ho vypracovať projektant. Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii, smie vypracovať len oprávnená osoba a je vypracovaný na základe skutkového stavu stavby. Nie je súčasťou projektovej dokumentácie.

ZMENY V PROJEKTE DOMU

je možné vykonať po konzultácii a udelení písomného súhlasu. V rámci autorských práv neposkytujeme projekt v digitálnej forme.

 • Pojekty domov neobsahujú zastavovaciu situáciu, plány prípojok, prvky drobnej a záhradnej architektúry, oplotenie. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je priloženie zastavovacej situácie /osadenie stavby na pozemku/ k typovému projektu Prípojky schvaľujú dotknuté organizácie, u ktorých sa žiada o povolenie zriadiť prípojku, a preto doporučujeme prekonzultovať potrebu vypracovania projektu prípojky s dotknutými organizáciami.
   Zastavovaciu situáciu typového projektu je možne dodatočne vyhotoviť.
 • Podklady potrebné na vypracovanie zastavovacej situácie – rozmery pozemku /ideálne geometrický plán/, snímok z katastrálnej mapy, prekonzultované umiestnenie stavby na stavebnom úrade.

V prípade záujmu, nás kontaktujte