slider-1
slider-2
slider-3
slider-4
slider-5

Katalógové domy sú projektované v energetickej triede A0. V projekte je uvažované s tehlovým murivom. Obvodové steny sú hrúbky 38 cm alebo 30cm. Zateplenie je z fasádneho polystyrénu hrúbky 8-12 cm. Všetky navrhované materiály je možné zameniť. Projekt je spracovaný v stupni realizačnej dokumentácie.

projekt a jeho časti

štandardne dostane klient projekt domu vyhotovený v 5-tich paré, ktorý je spracovaný podľa platných STN a spĺňa všetky požiadavky na vydanie stavebného povolenia. Každé paré sa skladá z nasledovných častí:

 • Architektúra - súčasťou je sprievodná správa, technická správa, výkresy základov, pôdorysy, rez, krov, pohľady, výpisy výrobkov, detaily.
 • Statika - obsahuje technickú správu, plány skladby a tvaru stropov, výkresy výstuže stropov, vencov a prekladov, schodiska, výkazy materiálov.
 • Projekt ústredného kúrenia - ktorého súčasťou je technická správa, plány rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kúrenia, rozmiestnenia a dimenzie vykurovacích telies, výkaz materiálu.
 • Zdravotechnika -  ktorej súčasťou je technická správa, plány vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie, domového plynovodu a výkaz materiálu.
 • Projekt elektroinštaláci - ktorý obsahuje technickú správu, rozvody elektroinštalácie, schéma rozvádzača, výkaz materiálu.
 • Požiarna ochrana - ktorá popisuje požiarnu odolnosť konštrukcií, určuje minimálny odstup stavby od susedných objektov. V niektorých prípadoch je požiadavka na vytvorenie situácie osadenia stavby / musí byť vyhotovená špecialistom požiarnej ochrany / s vyznačením požiarnych odstupov. Takáto situácia nie je súčasťou projektovej dokumentácie, je ju možné dodatočne vyhotoviť.
 • Projektovo energetické hodnotenie - posudzuje stavbu z hľadiska energetickej náročnosti. Je potrebné na vydanie stavebného povolenia, môže ho vypracovať projektant. Energetický certifikát potrebný ku kolaudácii, smie vypracovať len oprávnená osoba a je vypracovaný na základe skutkového stavu stavby. Nie je súčasťou projektovej dokumentácie.

ZMENY V KATALÓGOVOM PROJEKTE

zmenu je možné vykonať po konzultácii a udelení písomného súhlasu. Písomný súhlas sa väčšinou vyžaduje ak sa zasahuje do celkového vzhľadu stavby / vonkajšej obalovej konštrukcie /. V rámci autorských práv neposkytujeme projekt v digitálnej forme. Projektovo najčastejšie riešime zmeny v časti ARCHITEKTÚRA a STATIKA, podľa toho ako na seba nadväzujú. Ak sa mení projekt v častiach ako zdravotechnika, elektroinštalácia, prípadne ak ide o drobné zmeny ako posun priečok, dverí, okien, sanity, tak tieto zmeny sa riešia priamo pri výstavbe. Ak je zásah do dispozície rozsiahly je vhodné takéto zmeny zakresliť.

Čo projekt neobsahuje

 • Katalógový projekt neobsahuje zastavovaciu situáciu, projekty prípojok, prvky drobnej a záhradnej architektúry, oplotenie. Podmienkou pre vydanie stavebného povolenia je priloženie zastavovacej situácie /osadenie stavby na pozemku/ k typovému projektu. Prípojky schvaľujú dotknuté organizácie, u ktorých sa žiada o povolenie zriadiť prípojku, a preto doporučujeme prekonzultovať potrebu vypracovania projektu prípojky s dotknutými organizáciami.
   Zastavovaciu situáciu typového projektu je možne dodatočne vyhotoviť.
 • Podklady potrebné na vypracovanie zastavovacej situácie – rozmery pozemku /ideálne geometrický plán/, snímok z katastrálnej mapy, prekonzultované umiestnenie stavby na stavebnom úrade.

V prípade záujmu, nás kontaktujte