slider-1
slider-2
slider-3
slider-4

Ďalším krokom k úspešnej realizácii investičného zámeru je vydanie stavebného povolenie. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia podáva stavebník návrh na vydanie stavebného povolenia. Stavebné povolenie platí do dvoch rokov od jeho vydania, ak sa so stavbou nezačalo. Začatie stavby treba písomne ohlásiť stavebnému úradu.
 
V stavebnom konaní sa posudzuje úplnosť a správnosť údajov, projektová dokumentácia (projektant je účastníkom konania) a podmienky určené v rozhodnutí o umiestnení stavby. Ak sú dodržané všetky podmienky územného rozhodnutia, príslušné technické normy a ďalšie právne predpisy, stavebný úrad do 30 dní od podania návrhu vydá stavebné povolenie.
 
Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia môže stavebník začať s realizáciou stavby. Stavebný úrad môže vydať stavebné povolenie s pripomienkami, ktoré treba pri realizácii dodržať a je vhodné ich zapracovať do realizačného projektu.
 
Účastníkom územného a stavebného konania je stavebník, resp. splnomocnený zástupca stavebníka. Účastníkmi sú taktiež osoby, ktoré majú vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom sa bude stavba realizovať, resp. majitelia alebo osoby, ktoré majú právny vzťah k jestvujúcej stavbe, ktorá súvisí s navrhovanou stavbou (napr. pri prestavbe, prístavbe alebo nadstavbe). Svoj vlastnícky alebo iný právny vzťah k pozemku alebo stavbe musia účastníci preukázať napríklad výpisom z listu vlastníctva alebo iným právnym dokumentom.
 
Ďalšími účastníkmi konania sú majitelia susedných pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné právo k pozemku alebo stavbe môže byť stavebným povolením priamo dotknuté.
 
 Ostatnými účastníkmi konania sú osoby, ktorým to vyplýva z osobitných predpisov napríklad:

  • stavebný dozor a projektant stavby
  • správcovia alebo vlastníci nadzemných a podzemných vedení či sietí
  • /vodárne a kanalizácie, SPP, elektrárne, telekomunikácie a iné/
  • Obvodný pozemkový úrad
  • Okresné riaditeľstvo hasič. a záchr. zboru
  • O bvodný úrad životného prostredia z hľadiska odpadového hospodárstva, ochrany prírody a krajiny a ochrany vôd
  • Letecký úrad SR, Železnice SR, Pamiatkový úrad SR, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Policajný zbor SR a iné podľa povahy a miesta stavby, či požiadavky Stavebného úradu