slider-1

Funkciu stavebného dozoru stavebný zákon vyžaduje len pre jednoduché stavby, drobné stavby a ich zmeny, ak stavebník stavia sám pre seba svojpomocne. V tomto prípade stavebný dozor vykonáva odborné vedenie uskutočňovania stavby. Pre vybrané jednoduché a drobné stavby postačí, ak stavebník zabezpečí kvalifikovanú osobu, ktorá spĺňa zákonom určené požiadavky na vzdelanie a na odbornú prax /ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky/.


Výkon stavebného dozoru pre ostatné stavby stavebný zákon nevylučuje, ale nevyžaduje. V týchto prípadoch nemožno stavať svojpomocne, zhotovovať stavbu môže iba fyzická, resp. právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie stavebných prác. Tieto stavby musí viesť stavbyvedúci. Stavebný dozor zastupuje záujmy investora, nevedie výstavbu, iba dozerá na správny priebeh prác a na dodržanie zmluvných podmienok.


Ak stavebník bude stavať sám pre seba svojpomocne, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba je účastníkom stavebného konania. Osobu navrhnutú na výkon činnosti stavebného dozoru musí stavebník oznámiť v žiadosti o stavebné povolenie príslušnému stavebnému orgánu.

MEDZI ČINNOSTI STAVEBNÉHO DOZORU NAPRÍKLAD PATRÍ:

 • sledovanie spôsobu a postupu výstavby, či sa stavba uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
 • sleduje, či pri realizácii nie je ohrozená bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, či nedochádza k ohrozeniu alebo poškodeniu životného prostredia nad mieru ustanovenú osobitnými predpismi a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy
 • priebežná kontrola tých častí diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa stanú neprístupnými, preberanie prác a kontrola odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní
 • sleduje, či sa vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, vyžaduje doklady o preukázaní zhody výrobkov použitých na stavbe
 • kontrola vedenia stavebného denníka
Stavebný denník pri jednoduchých stavbách, drobných stavbách a ich zmenách uskutočňovaných svojpomocne vedie stavebník (pri stavbách uskutočňovaných zhotoviteľom ho vedie stavbyvedúci) po celý čas výstavby od prvého dňa prípravných prác na stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného realizovania stavby podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia.

Vymedzenie pojmu jednoduché stavby:

 • bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300m², majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie.
 • stavby na individuálnu rekreáciu
 • prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a výšku 15m
 • oporné múry
 • podzemné stavby, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresahuje 300m² a hĺbku 6m

Vymedzenie pojmu drobné stavby:

 • prízemne stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m² a výška 5m
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25m² a hĺbka 3m

V prípade záujmu, nás kontaktujte