slider-1

Pri výbere lokality na zamýšľaný investičný zámer, či pri výbere pozemku na stavbu rodinného domu je vhodné oboznámiť sa s územno-plánovacou dokumentáciou vydanou pre konkrétne územie. K nahliadnutiu je v obci / obecnom úrade/, v ktorej katastrálnom území sa pozemok nachádza.
 
Z územno-plánovacej dokumentácie získa investor informácie na aké účely je pozemok určený a zároveň podmienky výstavby, ktoré definujú napr. minimálne odstupy stavieb od hraníc pozemkov a susedných stavieb, definujú vzdialenosť stavby od cesty (uličnú čiaru), počet nadzemných a podzemných podlaží, tvar strechy, celkovú výšky stavby, koeficient zastavanosti pozemku atď.
 
Vydané a schválené regulatívy definované v územnom pláne sú pre stavebníkov záväzne a stavebný úrad vyžaduje ich dodržanie. Zmenu regulatív je možné dosiahnuť len zmenou územného plánu pre celú lokalitu alebo jej časť. O zmenu územného plánu by musel stavebník požiadať sám, pričom nie je zaručené, že obec, resp. stavebný úrad jeho požiadavke vyhovie.
 
Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika) a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania.
 
V prípade rodinných domov je možné územné a stavebné konanie zlúčiť.